תקנון

זכויות יוצרים

העמותה הבינלאומית להומאופטיה (להלן: העמותה) מאפשרת לגולשים גישה חופשית לחומר המפורסם באתר זה בתנאי שהגולש יקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה.

התכנים של אתר זה מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה של חומר מאתר זה במלואו או בחלקו לעבודה אחרת בכל צורה שהיא אסורה בהחלט למעט:

א) הדפסה או הורדה של חומר מהאתר לשימוש אישי של הגולש

ב) העתקה של חומר מהאתר במטרה להעביר לגורם שלישי לשימושו האישי בתנאי שהגולש המעביר את החומר יידע את העמותה לגבי העברת החומר ובתנאי שהמעביר יידע את הגורם השלישי על כך כי התנאים הרשומים כאן בתקנון האתר חלים גם עליו וכי עליו לפעול עפ"י תנאיהם.

הסרת אחריות לכישורי ההומאופטים

העמותה איננה אחראית או ערבה לכישורים והיכולות של ההומאופטים שהיא מוסרת את פרטיהם באתר או במקומות אחרים. על כל אדם המבקש לקבל טיפול הומאופטי מוטלת האחריות לבצע את מלוא החקירה לגבי ההומאופט שמחליט לפנות אליו לטיפול לפני שהוא פונה אליו. על המטופל להיות מסופק לגבי הכישורים והיכולות של ההומאופט שהוא פונה אליו לטיפול ולבדוק את כל פרטיו לפני שניגש אליו לטיפול או מוציא אי אלו הוצאות כספיות בקשר לאותו הטיפול. העמותה איננה אחראית לכל אי דיוק, מצג שווא או הצהרה שעושה מי מההומאופטים.

העמותה איננה אחראית או ערבה לכך שההומאופטים אשר היא מוסרת את פרטיהם באתר או במקומות אחרים מבוטחים באיזשהו ביטוח לאחריות מקצועית או כל ביטוח כלפי צד ג´.

מידע ומאמרים

המידע באתר זה , ובכלל זה כל התכנים, המאמרים,דעות, תשובות לשאלות וכד (להלן: "התכנים")´ מפורסמים באתר "כפי שהם" ללא קבלת אחריות או ערבות כלשהי מצד העמותה או חבריה לגבי המסרים הישירים או העקיפים הכלולים בהם.

העובדה שהעמותה מפרסמת תכנים באתר זה איננה מעידה כי היא מסכימה או תומכת או מאשרת את הדעות ו/או הרעיונות הכלולים בהם. העמותה איננה אחראית או ערבה לכך שהעובדות הכתובות בתכנים אלו הינן נכונות ו/או מדויקות.

המידע הכלול בתכנים באתר עלול להיות לא שלם, לא מעודכן, לא מדוייק ועלול לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס או גרפיקה. המידע הכלול בתכנים עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. כותבי התכנים עשויים לבצע תיקונים/שינויים/עדכונים במידע הכלול בהם או בכל הכתוב בהם ללא הודעה מוקדמת.

העמותה איננה אחראית לגבי כל נזק הנטען כי נגרם מהסתמכות על איזשהו מידע ו/או עיצה הכלולים בתכנים של האתר, ובכלל זה, בין היתר, מידע ו/או עיצה לגבי אורח חיים ו/או לגבי בריאותו של האדם ו/או לגבי אירוע מסויים וכד´.

קישורים ופרסומות

העמותה איננה מביעה כל דעה לגבי אתרים שניתן לגשת אליהם מתוך אתר זה של העמותה. כל אתר שאדם גולש ומגיע אליו מתוך אתר זה איננו קשור לאתר זה של העמותה ואין לעמותה כל שליטה על התכנים המוצגים בו.

קישור לאתר מסוים מתוך אתר העמותה איננו מעיד כי העמותה תומכת או מקבלת איזושהי אחריות לתכנים שלו, לשימוש בו או במוצרים שלו או לשירותים המוצעים בו.

הגבלת אחריות

בכל מקרה העמותה לא תהיה אחראית כלפי כל צד ביחס לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד ו/או אחר הנטען כי נגרם כתוצאה מהשימוש באתר זה ו/או שימוש באתרים המקושרים מתוך אתר זה. בכלל זה, בין היתר, כל איבוד רכוש, הפרעה ברמה עסקית, איבוד תוכנה או מידע במערכת עיבוד המידע של הגולשו/או איבוד מידע בכל דרך שהיא.

העמותה מגישה את שירותיה כפי שהם מוצעים באתר ללא לקיחת אחריות או ערבות או תנאים ישירים או עקיפים. העמותה איננה אחראית או ערבה לכך שהאתר יפעל ללא הפרעות, שיהיה מעודכן, שיהיה מאובטח ו/או שיהיה ללא טעויות. העמותה איננה אחראית לכל אובדן כספי ו/או אחר כתוצאה מאי זמינות של האתר מזמן לזמן ו/או בשל חוסר יכולת להשתמש באתר מצד הגולש.

בכל מקרה, העמותה לא תהיה אחראית כלפי הגולש ביחס לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד ו/או אחר העולה מהסכם, נזיקין או אחר. בכלל זה אובדן או הפסד רווחים. העמותה מתחייבת לעשות ככל יכולתה לשם אבטחת כספים המשולמים לה דרך האתר, ואולם העמותה איננה אחראית או ערבה לאבטחת כל כסף שמשולם דרך האתר בכל צורה שהיא ואיננה אחראית לאבטחת הפרטים האישיים ו/או הכספיים ו/או הבנקאיים שמוזנים באתר.

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים
on_sent_ok:ga('send', 'event', 'השארת פרטים', 'שליחה');